SEASON 1

PHOTO

ALEXSIS GOMEZ

DIRECTION & STYLING

EMILIA JORAJURIA

HUGO MATULA

MODELS

AXELLE

ADRIAN

PAULINE

MARIA

SAMANTHA

SANTIAGO

JOSÉ EDUARDO

MIN JAE

GERARDO

SPECIAL THANKS TO 

ITALA

AXELLE

AND

SANTIAGO